Informacje

Kontakt

Animondo Anna Jaworska

ul. Stefana Baleya 3

02-132 Warszawa

NIP:
1132491343
REGON:
142244462
E-mail:
Telefon:

O sprzedającym

BIZUTERIA SUTASZ - elvira art

 na facebooku ElviraArt:

 https://www.facebook.com/ElviraArt     

Sprzedawcą jest firma:

Animondo Anna Jaworska,  ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa

 NIP: 1132491343 REGON: 142244462

 

PRAWA AUTORSKIE

 Wszystkie zdjęcia i wzory moich prac prezentowane w tym sklepie są moją własnością i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie wyrażam zgody na ich powielanie, kopiowanie i przetwarzanie.

Płatność/dostawa

PŁATNOŚĆ

za zakupiony towar wraz z kosztem dostawy

proszę wpłacać na konto w mBank  

55 1140 2004 0000 3802 7569 8686  

Animondo Anna Jaworska

 ul. Stefana Baleya 3  

02-132 Warszawa 


 

Przy zakupie Klient dokonuje wyboru towaru. Sposób płatności oraz sposób dostawy są umieszczone na stronie produktu, na indywidualną prośbę Klienta mogą być uzgodnione niestandardowy sposób i koszt dostawy.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt emailowy:  elviraart24@gmail.com

Przesyłka jest wysyłana w dni robocze, maksymalnie w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty na koncie.

Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Kupujący dodając go do ceny produktu przy dokonywaniu wpłaty.


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU elvira art

Sklep Internetowy elviraart.otwarte24.pl prowadzony jest przez firmę:  Animondo Anna Jaworska,  ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 1132491343 REGON: 142244462 , adres poczty elektronicznej sklepu: elviraart24@gmail.com

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Animondo Anna Jaworska,  ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa ,  NIP: 1132491343 REGON: 142244462

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://elviraart.otwarte24.pl/

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.  Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez http://elviraart.otwarte24.pl/  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Aby wyrazić chęć zakupu towaru w poprzez serwis, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu  http://elviraart.otwarte24.pl/  formularza zamówienia.

Potwierdzenie otrzymania przez Sklep formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta automatycznego e-maila.  

3. Ceny produktów w przesłanym zamówieniu nie zawierają kosztów przesyłki. Orientacyjny koszt wysyłki umieszczony jest na stronie produktu, na prośbę Klienta mogą być uzgodnione indywidualnie np. w przypadku specjalnego opakowania lub innego sposobu dostawy.

4. Wszystkie ceny produktów podawane na stronie sklepu http://elviraart.otwarte24.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT); są wyrażone w złotych polskich.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

6. Środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest adres mailowy: : elviraart24@gmail.com

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Wysyłka zamówień realizowana jest standardowo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej ustalonej z  klientem niestandardowej metody dostawy oraz ceny tej dostawy.

2. W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni od momentu ustalenia szczegółów zamówienia i przyjęcia go do realizacji lub w przypadku braku kontaktu z kupującym po wyrażeniu chęci zakupu, zamówienie zostaje  anulowane, a produkt ponownie wystawiony do sprzedaży. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

V. Reklamacja

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3.Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7.Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

14.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16.Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar na adres.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg poniższego wzoru oświadczenia.

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ........................................................................................................ ........................................................................................................

Data zawarcia umowy to........................., data odbioru ..................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................”

 

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na stacjonarny lub mailowy adres Sprzedawcy.

4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy listem poleconym.

6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VII. Ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.Dane osobowe nie są archiwizowane, znajdują się w bazie tylko w czasie realizacji zamówienia,  dlatego kupujący przy każdym nowym zamówieniu musi wpisać je ponownie.

4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie

danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

Inne


Biżuteria artystyczna SUTASZ podbija serca kobiet.


     Biżuteria artystyczna Sutasz (soutache)  zaczyna przeżywać prawdziwy rozkwit i podbija serca wielu kobiet na całym świecie. Najbardziej upodobały ją sobie panie, które lubią oryginalne, artystyczne, niepowtarzalne ozdoby.

     

Co to jest SUTASZ?

Biżuteria artystyczna Sutasz jest wykonywana w technice zbliżonej do haftu, w którym stosuje się specjalny rodzaj plecionego sznurka jedwabnego, wiskozowego lub bawełnianego. Technika tego haftu polega na obszywaniu w fantazyjny sposób sznureczkami sutaszowymi kamieni naturalnych, syntetycznych oraz różnego rodzaju koralików. Często stosowane są też ozdoby metalowe lub drewniane a także różnego rodzaju pasmanteria. Do szycia używa się najczęściej cieniutkich nici poliestrowych lub żyłki o grubości 0,1 mm. Wykończenie wyrobów sutasz jest bardzo staranne. Spód wyrobu podklejany jest najczęściej skórą naturalną, czasem skórą ekologiczną lub miękkim filcem. Brzegi prac są przyszywane do spodów i zabezpieczane ozdobnym rządkiem drobnych koralików lub pasmanterią (tasiemką, skręcanym sznurkiem lub koronką). Wyroby sa impregnowane płynem zabezpieczającym biżuterię przed zabrudzeniem oraz nasiąkaniem wilgocią.

Najnowsze prace sutaszowe, szczególnie kolczyki szyte są dwustronnie, to znaczy obydwie strony wyrobu są prawie takie same, nie wymagają podszycia skórką.   

HISTORIA SUTASZU

Nazwa haftu sutasz pochodzi od francuskiego słowa soutache, oznaczającego szamerunek ale także od węgierskiego słowa sujtas, oznaczającego plecionkę. Pierwsze ozdoby tego typu używane były już w starożytnych Chinach. W późniejszych wiekach ze sznurków wykonywano wykończenia brzegów ubrań, ozdobne zapięcia i guziki, tworzono ozdoby strojów ludowych i mundurów wojskowych – szamerunki, galony, pagony i lampasy. Sznurkiem sutaszowym ozdabiane były także damskie płaszcze, gorsety i suknie.    

NOWOCZESNY SUTASZ

Obecnie technika sutasz przeżywa burzliwe odrodzenie. SUTASZ zachwyca swą urodą, oryginalnymi projektami, wspaniałym doborem kolorów, często egzotycznym wyglądem i niezwykłym kształtem. W galeriach można spotkać mnogość wzorów, zastosowań i materiałów wykorzystanych w hafcie sutasz, np. naszyjniki, wisiorki, bransoletki, kolczyki, klipsy, ozdoby na butach, torebkach, spinkach do włosów, etui na telefon, kosmetyczki, paski itd.).        

Tworzenie ozdób w technice sutasz (soutache) jest bardzo czasochłonne i wymaga ogromnej dokładności i precyzji, zdolności manualnych oraz wyrobionego zmysłu estetycznego. Dlatego też oryginalne prace starannie wykonane przez artystów, są drogie.